Start   Aktualności   |  Projekty  |  Fundacja  |  Ulica Piotrkowska  |  Kontakt
       
  Komunikaty Fundacji  
13/03
2018
Regulamin Konkursu Fotograficznego Potęga Łodzi - Power of Łódź 2018
 
  << wróć  

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
POTĘGA ŁODZI — POWER OF ŁÓDŹ 2018”

 

I.     INFORMACJE OGÓLNE

 1. Przedmiotem regulaminu jest Konkurs Fotograficzny „Potęga Łodzi — Power of Łódź 2018” — zwany dalej Konkursem.
 2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 3. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Ulicy Piotrkowskiej z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 102, zwana dalej „Organizatorem” lub „Fundacją”.
 4. Konkurs organizowany jest we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi.
 5. Konkurs ma formułę otwartą i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

a)     kategoria I: do 16 lat,

b)     kategoria II: open — powyżej 16 lat.

6.     Celem Konkursu jest zainteresowanie uczestników (amatorów i profesjonalistów) Łodzią imponującą swoją historią w jej współczesnym życiu.

II.     WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnik samodzielnie wymyśla 5-cyfrowy kod do oznaczania zgłaszanych zdjęć.
 2. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć. W przypadku zdjęć składających się na cykl lub panoramę każde zdjęcie liczone jest osobno (tzn. w przypadku, gdy cykl lub panorama liczy 5 zdjęć, to wyczerpuje to pulę zdjęć możliwych do zgłoszenia przez jednego Uczestnika).
 3. Sąd Konkursowy ma prawo wyłączyć pojedyncze zdjęcia z cyklu, chyba że uczestnik na odwrocie zdjęć nie wyrazi na to zgody.
 4. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką: czarno-białe lub barwne.
 5. Zdjęcia nie mogą być oprawione.
 6. Odbitki powinny być wykonane w formacie:

a)     kategoria I: dłuższy bok 30 cm,

b)     kategoria II: dłuższy bok 45-50 cm.

 1. Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić w zgodzie z informacjami zawartymi w Karcie Zgłoszenia:

a)     5-cyfrowy kod uczestnika,

b)     tytuł zdjęcia,

c)     numer kolejny zdjęcia,

d)     numer kategorii, w której uczestnik startuje,

e)     sugestie dotyczące ekspozycji,jeśli zdjęcie składa się na cykl lub panoramę.

 1. Cyfrowe kopie zdjęć w rozdzielczości minimum 300 DPI (w formacie odpowiednim do wymogów danej kategorii) należy nagrać na płytę CD lub DVD. Nazwy plików powinny być opisane zgodnie z tytułami zdjęć podanymi w Karcie Zgłoszenia. Płytę należy opatrzyć 5-cyfrowym kodem uczestnika.
 2. Wzór Karty Zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej Organizatora, wypełnić oraz opatrzyć własnoręcznym podpisem.
 3. Niepełnoletni Uczestnik uzyskuje na Karcie Zgłoszenia podpis przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna), wyrażający jego zgodę na udział uczestnika w Konkursie oraz składa swój podpis. W przypadku uczestnika, który nie ukończył 13 roku życia, zgłoszenia oraz wszelkie oświadczenia w jego imieniu składa przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun).
 4. Dokumenty należy składać w zaklejonej, sztywnej kopercie opatrzoną 5-cyfrowym kodem uczestnika oraz adnotacją „Potęga Łodzi 2018”.

W kopercie należy umieścić zdjęcia, Kartę Zgłoszenia oraz płytę CD lub DVD (podpisaną 5-cyfrowym kodem) z cyfrowymi kopiami zdjęć. Zgłoszenia przygotowane wg ww. wymogów należy składać w siedzibie Organizatora wedle terminarza podanego w części VI niniejszego regulaminu.

 1. Zgłoszenia niespełniające ww. wymogów zostaną wykluczone z Konkursu.

III.   NAGRODY

 1. Oceny zdjęć dokona Sąd Konkursowy powołany przez Organizatora. Decyzje Sądu Konkursowego są ostateczne.
 2. Dla laureatów Konkursu przewiduje się następujące nagrody:

a)     kategoria I:
I nagroda — 700 zł,
II nagroda — 400 zł,
III nagroda — 250 zł
oraz 3 wyróżnienia w formie albumów fotograficznych;

b)     kategoria II:
I nagroda — 2500 zł,
II nagroda — 1000 zł,
III nagroda — 500 zł
oraz 3 wyróżnienia w formie albumów fotograficznych.

 1. Sąd Konkursowy może dokonać zmian w podziale nagród,bądź też nie przyznawać poszczególnych nagród.
 2. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami nagrody pieniężne o wartości przekraczającej kwotę 760 zł podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10%. Organizator jest płatnikiem podatku dochodowego od nagród wygranych w konkursie.
 3. Nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem bankowym pod wskazany rachunek bankowy, którego numer podano w Karcie Zgłoszenia.
 4. Wszystkie nagrodzone prace wejdą w skład fototeki „Potęga Łodzi”, którą jest zbiór odbitek oraz cyfrowych wersji zdjęć przechowywanych w siedzibie Organizatora.
 5. Wybrane zdjęcia zgłoszone do Konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która zorganizowana zostanie w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznym, a następnie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora i portalach społecznościowych w internecie. O kwalifikacji zdjęć na wystawę decyduje Sąd Konkursowy.
 6. Zdjęcia zakwalifikowane na wystawę mogą stanowić treść albumu „Potęga Łodzi — Power of Łódź” wydawanego co trzy edycje Konkursu. Autorzy zdjęć zaprezentowanych w albumie otrzymają egzemplarz autorski. Kolejny (czwarty) album „Potęga Łodzi — Power of Łódź” zostanie wydany w 2018 roku i będzie zawierać zdjęcia konkursowe z edycji 2016, 2017 i 2018. O kwalifikacji zdjęć do albumu decyduje Organizator.
 7. Wyniki Konkursu zostaną podane w trakcie wernisażu wystawy pokonkursowej, po czym zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
 8. Laureaci Konkursu, którzy nie wezmą udziału w wernisażu wystawy pokonkursowej zostaną poinformowani o werdykcie Sądu Konkursowego drogą telefoniczną lub mailową w oparciu o dane wskazane w Karcie Zgłoszenia. Laureaci Konkursu są zobowiązani odebrać nagrody w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

IV. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik zgłaszając zdjęcia do Konkursu potwierdza, że:

a)      jest autorem zdjęć zgłoszonych do Konkursu i przysługują mu w pełni majątkowe prawa autorskie do tych zdjęć;

b)      autorskie prawa majątkowe do zdjęć w żaden sposób nie są ograniczone ani obciążone, a w szczególności żadnej osobie trzeciej nie przysługują jakiekolwiek prawa do zdjęć;

c)      przeniesienie na Fundację autorskich praw majątkowych, ani korzystanie ze zdjęć przez Fundację lub osoby trzecie, którym Fundacja udzieli prawa do korzystania ze zdjęć, nie będzie w żaden sposób naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.

 1. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Fundacji z roszczeniami z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw majątkowych, Uczestnik podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Fundacja lub osoby trzecie, którym Fundacja udzieli prawa do korzystania ze zdjęć, będą musiały zaniechać korzystania ze zdjęć, Uczestnik naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci wszelkie koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami.
 2. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża nieodwołalną, bezterminową zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie wykorzystywanie zdjęć przez Organizatora dla promocji Konkursu oraz działań komercyjnych, informacyjnych i edukacyjnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet i satelity, druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, z zastrzeżeniem, że wykorzystywanie zdjęć w tym celu jest możliwe wyłącznie za opatrzeniem ich imionami i nazwiskami uczestników oraz adnotacją o Konkursie.
 3. Z chwilą wypłaty nagrody lub wręczenia innych nagród lub wyróżnień Uczestnikom Konkursu, dochodzi do przeniesienia autorskich praw majątkowych do zdjęć nagrodzonych lub wyróżnionych na następujących polach eksploatacji:

a)      obrót na terenie całego świata egzemplarzami zdjęć w postaci dostarczonych przy zgłoszeniu do udziału w Konkursie odbitek zdjęć i ich wersji cyfrowych, w tym w szczególności sprzedaż posiadanych egzemplarzy zdjęć – odbitek i wywołanych egzemplarzy cyfrowych za cenę dowolnie ustaloną przez Fundację;

b)      rozpowszechnianie egzemplarzy zdjęć zgłoszonych do udziału w Konkursie poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

c)      utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie rozpowszechniania zdjęć - publiczne wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet i satelity, druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie;

d)     wykorzystywanie zdjęć we wszelkich publikacjach Fundacji promujących jej działalność oraz promujących ul. Piotrkowską i Łódź.

 1. Fundacja uprawniona jest do kadrowania zdjęć w celu odpowiedniego ich dostosowania do miejsca publikacji.

V.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora. Ewentualne zmiany w regulaminie oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w sprawach spornych dokonuje Organizator.
 2. Na własność Organizatora przechodzą odbitki eksponowane na wystawie pokonkursowej. Pozostałe zdjęcia będą zwracane uczestnikom w siedzibie Organizatora do 120 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Zdjęcia nieodebrane w tym terminie przechodzą na własność Organizatora.
 3. Zgłaszając swój udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na edycję i kadrowanie zdjęć na potrzeby ich prezentacji w albumie „Potęga Łodzi — Power of Łódź”, jeśli zostanie to uznane za stosowne dla dopasowania zdjęć do formy albumu.
 4. Zgłaszając swój udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym na podanie do publicznej wiadomości imion i nazwisk laureatów Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

 

VI.     TERMINARZ KONKURSU

2.04.2018 - 20.04.2018 - składanie prac konkursowych oraz kart zgłoszenia

26.04.2018 - obrady Sądu Konkursowego

15.05.2018 — 28.05.2018 - wystawa prac konkursowych w Galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego

15.05.2018 - ogłoszenie wyników Konkursu w Galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego

 
       
 
     
dołącz do nas na 
 

  Nasi partnerzy  
         ĹĂłdzka Specjalna Strefa Ekonomiczna


born in DB