Start   Aktualności   |  Projekty  |  Fundacja  |  Ulica Piotrkowska  |  Kontakt
       
  Konkurs "Potęga Łodzi"  
18/03
2016
Ogłaszamy X edycję Konkursu Fotograficznego "Potęga Łodzi - Power of Łódź"
 
  << wróć  

Fundacja Ulicy Piotrkowskiej wspierana przez Biuro Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi zaprasza do udziału w tegorocznej edycji Konkursu.

Zapisywanie w fotograficznym kadrze indywidualnego stosunku do powszechnie znanych obiektów i miejsc, ale przede wszystkim osobiste odkrywanie i rejestrowanie Łodzi było od początku ważnym przesłaniem Konkursu.

Odnajdujmy Łódź powstałą z energii, odwagi i przedsiębiorczości łodzian, zrodzoną z talentu i kreatywności mieszkańców, miasto dokonań cywilizacyjnych, które miały miejsce w ciągu niedługiej, niespełna dwustuletniej historii. Materialne dziedzictwo Łodzi o wielkomiejskim wymiarze, w większości dobrze zachowane, w połączeniu z przejawami współczesnych osiągnięć może być inspiracją do świadczenia dumy wyrażanej także w formie fotografii.

W kolejnych edycjach Konkursu organizowanego nieprzerwanie od 9 lat zgłoszono ponad 2 i pół tysiąca zdjęć, a efekty X edycji, który wpisał się trwale w ideę wzmacniania tożsamości łodzian będzie można podsumować w maju, podczas tegorocznego Święta Ulicy Piotrkowskiej.

 

Włodzimierz Adamiak
Łódź, Marzec 2016

 

Zgłoszenia fotografii konkursowych przyjmowane będą
od 21.04.2016 do 5.05.2016 roku

w siedzibie Fundacji ul. Piotrkowska 102 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 17.00

 Do pobrania:

karta zgłoszenia

ulotka 1str.

ulotka 2str.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
POTĘGA ŁODZI POWER OF ŁÓDŹ 2016

 

I.     INFORMACJE OGÓLNE

 1. Przedmiotem regulaminu jest Konkurs Fotograficzny „Potęga Łodzi —Power of Łódź2016”—zwany dalej Konkursem.
 2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 3. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Ulicy Piotrkowskiej z siedzibąw Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 102, zwana dalej „Organizatorem”.
 4. Konkurs organizowany jest we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi.
 5. Konkurs ma formułęotwartąi odbywa sięw dwóch kategoriach wiekowych:

a)     kategoria I: do 16 lat,

b)     kategoria II: open —powyżej 16 lat.

6.     Celem Konkursu jest zainteresowanie uczestników (amatorów i profesjonalistów) Łodziąimponującąswojąhistoriąw jej współczesnym życiu.

II.     WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnik samodzielnie wymyśla 5-cyfrowy kod do oznaczania zgłaszanych zdjęć.
 2. Uczestnik może zgłosićmaksymalnie 5 zdjęć. W przypadku zdjęćskładających sięna cykl lub panoramękażde zdjęcie liczone jest osobno (tzn. w przypadku, gdy cykl lub panorama liczy 5 zdjęć, to wyczerpuje to pulęzdjęćmożliwych do zgłoszenia przez jednego uczestnika).
 3. Sąd Konkursowy ma prawo wyłączyćpojedyncze zdjęcia z cyklu, chyba że uczestnik na odwrocie zdjęćnie wyrazi na to zgody.
 4. Zdjęcia mogąbyćwykonane dowolnątechniką: czarno-białe lub barwne.
 5. Zdjęcia nie mogąbyćoprawione.
 6. Odbitki powinny byćwykonane w formacie:

a)     kategoria I: dłuższy bok 30 cm,

b)     kategoria II: dłuższy bok 45-50 cm.

 1. Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścićw zgodzie z informacjami zawartymi w Karcie Zgłoszenia:

a)     5-cyfrowy kod uczestnika,

b)     tytułzdjęcia,

c)     numer kolejny zdjęcia,

d)     numer kategorii, w której uczestnik startuje,

e)     sugestie dotyczące ekspozycji,jeśli zdjęcie składa sięna cykl lub panoramę.

 1. Cyfrowe kopie zdjęćw rozdzielczości minimum 300 DPI (w formacie odpowiednim do wymogów danej kategorii) należy nagraćna płytęCD lub DVD. Nazwy plików powinny byćopisane zgodnie z tytułami zdjęćpodanymi w Karcie Zgłoszenia. Płytęnależy opatrzyć5-cyfrowym kodem uczestnika.
 2. Wzór Karty Zgłoszenia należy pobraćze strony internetowej Organizatora, wypełnićoraz opatrzyćwłasnoręcznym podpisem.
 3. Niepełnoletni uczestnik uzyskuje na Karcie Zgłoszenia podpis przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna), wyrażający jego zgodę na udział uczestnika w Konkursie oraz składa swój podpis. W przypadku uczestnika, który nie ukończył 13 roku życia, zgłoszenia oraz wszelkie oświadczenia w jego imieniu składa przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun).
 4. Dokumenty należy składać w zaklejonej, sztywnej kopercie opatrzoną 5-cyfrowym kodem uczestnika oraz adnotacją „Potęga Łodzi 2016”. W niej umieszczamy zdjęcia, Kartę Zgłoszenia oraz płytę CD lub DVD z cyfrowymi kopiami zdjęć. Zgłoszenia przygotowane wg ww. wymogów należy składaćw siedzibie Organizatora wedle terminarza podanego w części 5. niniejszego regulaminu.
 5. Zgłoszenia niespełniające ww. wymogów zostaną wykluczone z Konkursu.

III.   NAGRODY

 1. Oceny zdjęćdokona Sąd Konkursowy powołany przez Organizatora. Decyzje Sądu Konkursowego sąostateczne.
 2. Dla laureatów Konkursu przewiduje sięnastępujące nagrody:

a)     kategoria I:
I nagroda —700 zł,
II nagroda —400 zł,
III nagroda —250 zł
oraz 3 wyróżnienia w formie albumów fotograficznych;

b)     kategoria II:
I nagroda —2500 zł,
II nagroda —1000 zł,
III nagroda —500 zł
oraz 3 wyróżnienia w formie albumów fotograficznych.

 1. Sąd Konkursowy może dokonaćzmian w podziale nagród,bądźteżnie przyznawaćposzczególnych nagród.
 2. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami nagrody pieniężne o wartości przekraczającej kwotę 760 zł podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10%. Organizator jest płatnikiem podatku dochodowego od nagród wygranych w konkursie.
 3. Nagrody pieniężne zostanąprzekazane przelewem bankowym pod wskazany rachunek bankowy, którego numer podano w Karcie Zgłoszenia.
 4. Wszystkie nagrodzone prace wejdąw skład fototeki „Potęga Łodzi”, którąjest zbiór odbitek oraz cyfrowych wersji zdjęćprzechowywany w siedzibie Organizatora.
 5. Wybrane zdjęcia zgłoszone do Konkursu zostanązaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która zorganizowana zostanie w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznym, a następnie zostanąopublikowane na stronie internetowej Organizatora i portalach społecznościowych. O kwalifikacji zdjęćna wystawędecyduje Sąd Konkursowy.
 6. Zdjęcia zakwalifikowane na wystawęmogąstanowićtreśćalbumu „Potęga Łodzi —Power of Łódź”wydawanego co trzy edycje Konkursu. Autorzy zdjęćzaprezentowanych w albumie otrzymająegzemplarz autorski. Kolejny (czwarty) album „Potęga Łodzi —Power of Łódź”zostanie wydany w 2018 roku i będzie zawieraćzdjęcia konkursowe z edycji 2016, 2017 i 2018. O kwalifikacji zdjęćdo albumu decyduje Organizator.
 7. Wyniki Konkursu zostanąpodane w trakcie wernisażu wystawy pokonkursowej, po czym zostanąopublikowane na stronie internetowej Organizatora.
 8. Laureaci Konkursu, którzy nie wezmąudziału w wernisażu wystawy pokonkursowej zostanąpoinformowani o werdykcie Sądu Konkursowego drogątelefonicznąlub mailowąw oparciu o dane wskazane w Karcie Zgłoszenia. Laureaci Konkursu sązobowiązani odebraćnagrody w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

IV.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie zdjęćdo Konkursu jest jednoznaczne z akceptacjąniniejszego regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora. Ewentualne zmiany w regulaminie oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięćw sprawach spornych dokonuje Organizator.
 2. Zgłaszając swój udziałw Konkursie Uczestnik wyraża nieodwołalną, bezterminowązgodęna nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie wykorzystywanie zdjęćprzez Organizatora dla promocji Konkursu oraz działańinformacyjnych i edukacyjnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określonątechnikąegzemplarzy zdjęć, w tym technikądrukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz technikącyfrową; w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógłmiećdo niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet i satelity, druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, z zastrzeżeniem, że wykorzystywanie zdjęćw tym celu jest możliwe wyłącznie za opatrzeniem ich imionami i nazwiskami uczestników oraz adnotacjąo Konkursie.
 3. Uczestnik zachowuje pełnięmajątkowych praw autorskich do swoich zdjęć.
 4. Na własnośćOrganizatora przechodząodbitki eksponowane na wystawie pokonkursowej. Pozostałe zdjęcia będązwracane uczestnikom w siedzibie Organizatora do 90 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Zdjęcia nieodebrane w tym terminie przechodząna własnośćOrganizatora.
 5. Zgłaszając swój udziałw Konkursie uczestnik wyraża zgodęna edycjęi kadrowanie zdjęćna potrzeby ich prezentacji w albumie „Potęga Łodzi —Power of Łódź”, jeśli zostanie to uznane za stosowne dla dopasowania zdjęćdo formy albumu.
 6. Zgłaszając swój udziałw Konkursie uczestnik wyraża zgodęna przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym na podanie do publicznej wiadomości imion i nazwisk laureatów Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

V.     TERMINARZ KONKURSU

21.04.2016 - 05.05.2016 - składanie prac konkursowych oraz kart zgłoszenia

9.05.2016 - obrady Sądu Konkursowego

14.05.2016 — 03.06.2016 - wystawa prac konkursowych w Galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego

14.05.2016 - ogłoszenie wyników Konkursu w Galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego

 

 

 

 
       
 
     
dołącz do nas na 
 

  Nasi partnerzy  
         ĹĂłdzka Specjalna Strefa Ekonomiczna


born in DB