Start   Aktualności   |  Projekty  |  Fundacja  |  Ulica Piotrkowska  |  Kontakt
       
  Konkurs "Potęga Łodzi"  
2015
27/03
Ogłaszamy 9 edycję Konkursu Fotograficznego "Potęga Łodzi - Power of Łódź"
 
  << wróć do listy aktualności  

W 25-ym jubileuszowym roku działalności Fundacja Ulicy Piotrkowskiej zaprasza po raz dziewiąty wszystkich łodzian, oraz gości wizytujących Łódź do udziału w Konkursie Fotograficznym „Potęga Łodzi – Power of Łódź” 2015.

Efektem 8 poprzednich edycji Konkursu jest ponad 3 000 prac. Przedstawiają one nasze miasto w często zaskakujący i odkrywczy, zawsze w emocjonalnie zaangażowany sposób wyrażony fotografią.

 

Zgłoszenia fotografii konkursowych przyjmowane będą od 27.04.2015 do 8.05.2015 roku.

 

Dodatkowe materiały do pobrania:

plakat

ulotka1

ulotka2

karta zgloszenia

 

Zapraszam i życzę powodzenia

Włodzimierz Adamiak

Prezes Fundacji Ulicy Piotrkowskiej

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „POTĘGA ŁODZI —POWER OF ŁÓDŹ 2015”

 

I.     INFORMACJE OGÓLNE

 1. Przedmiotem regulaminu jest Konkurs Fotograficzny „Potęga Łodzi —Power of Łódź2015”—zwany dalej Konkursem.
 2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 3. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Ulicy Piotrkowskiej z siedzibąw Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 102, zwana dalej „Organizatorem”.
 4. Konkurs organizowany jest we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi.
 5. Konkurs ma formułę otwartą i odbywa sięw dwóch kategoriach wiekowych:

a)     kategoria I: do 16 lat,

b)     kategoria II: open —powyżej 16 lat.

6.     Celem Konkursu jest zainteresowanie uczestników (amatorów i profesjonalistów) Łodzią imponującą swoją historią w jej współczesnym życiu.

II.     WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnik samodzielnie wymyśla 5-cyfrowy kod do oznaczania zgłaszanych zdjęć.
 2. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć. W przypadku zdjęć składających sięna cykl lub panoramę każde zdjęcie liczone jest osobno (tzn. w przypadku, gdy cykl lub panorama liczy 5 zdjęć, to wyczerpuje to pulę zdjęć możliwych do zgłoszenia przez jednego uczestnika).
 3. Sąd Konkursowy ma prawo wyłączyć pojedyncze zdjęcia z cyklu, chyba że uczestnik na odwrocie zdjęć nie wyrazi na to zgody.
 4. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką: czarno-białe lub barwne.
 5. Zdjęcia nie mogą być oprawione.
 6. Odbitki powinny być wykonane w formacie:

a)     kategoria I: dłuższy bok 30 cm,

b)     kategoria II: dłuższy bok 45-50 cm.

 1. Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścićw zgodzie z informacjami zawartymi w Karcie Zgłoszenia:

a)     5-cyfrowy kod uczestnika,

b)     tytuł zdjęcia,

c)     numer kolejny zdjęcia,

d)     numer kategorii, w której uczestnik startuje,

e)     sugestie dotyczące ekspozycji, jeśli zdjęcie składa się na cykl lub panoramę.

 1. Cyfrowe kopie zdjęćw rozdzielczości minimum 300 DPI (w formacie odpowiednim do wymogów danej kategorii) należy nagrać na płytę CD lub DVD. Nazwy plików powinny być zgodne z tytułami zdjęć podanymi w Karcie Zgłoszenia. Płytę należy opatrzyć 5-cyfrowym kodem uczestnika.
 2. Wzór Karty Zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej Organizatora, wypełnić wymaganymi danymi oraz opatrzyć własnoręcznym podpisem.
 3. Niepełnoletni uczestnik uzyskuje na Karcie Zgłoszenia podpis przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna), wyrażający jego zgodę na udział uczestnika w Konkursie. W przypadku uczestnika, który nie ukończył 13 roku życia, zgłoszenia oraz wszelkie oświadczenia w jego imieniu składa przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun). Uczestnik powyżej 13 roku życia, który nie ukończył 18 lat, składa oświadczenia samodzielnie, za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna).
 4. Dokumenty należy składać w zaklejonej, sztywnej głównej kopercie. W niej umieszczamy zdjęcia i drugą kopertę z Kartą Zgłoszenia oraz płytą CD lub DVD z cyfrowymi kopiami zdjęć. Obie koperty należy opatrzyć 5-cyfrowym kodem uczestnika oraz adnotacją „Potęga Łodzi — Power of Łódź 2015”.
 5. Zgłoszenia przygotowane wg ww. wymogów należy składać w siedzibie Organizatora wedle terminarza podanego w części 5 niniejszego regulaminu.
 6. Zgłoszenia niespełniające ww. wymogów zostaną wykluczone z Konkursu.

III.   NAGRODY

 1. Oceny zdjęć dokona Sąd Konkursowy powołany przez Organizatora. Decyzje Sądu Konkursowego są ostateczne.
 2. Dla laureatów Konkursu przewiduje się następujące nagrody:

a)     kategoria I:
I nagroda —1000 zł,
II nagroda —500 zł,
III nagroda —350 zł
oraz 3 wyróżnienia w formie albumów fotograficznych;

b)     kategoria II:
I nagroda —3000 zł,
II nagroda —1000 zł,
III nagroda —750 zł
oraz 3 wyróżnienia w formie albumów fotograficznych.

 1. Sąd Konkursowy może dokonać zmian w podziale nagród,
  bądź też nie przyznawać poszczególnych nagród.
 2. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami nagrody pieniężne o wartości przekraczającej kwotę 760 zł podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10%. Laureaci są zobowiązani uiścić należy podatek samodzielnie oraz uwzględnić go w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.
 3. Nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem bankowym pod wskazany rachunek bankowy, którego numer podano w Karcie Zgłoszenia.
 4. Wszystkie nagrodzone prace wejdą w skład fototeki „Potęga Łodzi”, którą jest zbiór odbitek oraz cyfrowych wersji zdjęć przechowywany w siedzibie Organizatora.
 5. Wybrane zdjęcia zgłoszone do Konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która zorganizowana zostanie w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznym, a następnie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora i portalach społecznościowych. O kwalifikacji zdjęć na wystawę decyduje Sąd Konkursowy.
 6. Zdjęcia zakwalifikowane na wystawę mogą stanowić treść albumu „Potęga Łodzi —Power of Łódź” wydawanego co trzy edycje Konkursu. Autorzy zdjęć zaprezentowanych w albumie otrzymają egzemplarz autorski. Kolejny (trzeci) album „Potęga Łodzi —Power of Łódź” zostanie wydany w 2015 roku i będzie zawierać zdjęcia konkursowe z edycji 2013, 2014 i 2015. O kwalifikacji zdjęć do albumu decyduje Organizator.
 7. Wyniki Konkursu zostaną podane w trakcie wernisażu wystawy pokonkursowej, po czym zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
 8. Laureaci Konkursu, którzy nie wezmą udziału w wernisażu wystawy pokonkursowej zostaną poinformowani o werdykcie Sądu Konkursowego drogą telefoniczną lub mailową w oparciu o dane wskazane w Karcie Zgłoszenia. Laureaci Konkursu są zobowiązani odebrać nagrody w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

IV.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora. Ewentualne zmiany w regulaminie oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięćw sprawach spornych dokonuje Organizator.
 2. Zgłaszając swój udziałw Konkursie Uczestnik wyraża nieodwołalną, bezterminową zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie wykorzystywanie zdjęć przez Organizatora dla promocji Konkursu oraz działańinformacyjnych i edukacyjnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet i satelity, druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, z zastrzeżeniem, że wykorzystywanie zdjęć w tym celu jest możliwe wyłącznie za opatrzeniem ich imionami i nazwiskami uczestników oraz adnotacją o Konkursie.
 3. Uczestnik zachowuje pełnię majątkowych praw autorskich do swoich zdjęć.
 4. Na własność Organizatora przechodzą odbitki eksponowane na wystawie pokonkursowej. Pozostałe zdjęcia będą zwracane uczestnikom w siedzibie Organizatora do 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Zdjęcia nieodebrane w tym terminie przechodzą na własność Organizatora.
 5. Zgłaszając swój udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na edycję i kadrowanie zdjęć na potrzeby ich prezentacji w albumie „Potęga Łodzi —Power of Łódź”, jeśli zostanie to uznane za stosowne dla dopasowania zdjęćdo formy albumu.
 6. Zgłaszając swój udziałw Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym na podanie do publicznej wiadomości imion i nazwisk laureatów Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

V.     TERMINARZ KONKURSU

27.04.2015 —08.05.2015 do godz.17.00 : składanie prac konkursowych oraz kart zgłoszenia,

14.05.2015 : obrady Sądu Konkursowego,

21.05.2015 —31.05.2015 : wystawa prac konkursowych w Galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego

31.05.2015 : ogłoszenie wyników Konkursu oraz finisaż wystawy.

 
       
 
     
dołącz do nas na 
 

  Nasi partnerzy  
         ĹĂłdzka Specjalna Strefa Ekonomiczna


born in DB